นำคณะฯ เข้าศึกษาดูงาน การดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องดื่มในสถานการณ์จริง

#Goverment Trip #Seminar

นำคณะฯ เข้าศึกษาดูงาน การจัดการการธุรกิจห้องอาหาร

#Goverment Trip #Seminar

The VIP Family Myanmar Group

#Family Trip