ATTA Myanmar & Cambodia Fam Trip 2019 กิจกรรมการส่งเสริมการขายในตลาดต่างประเทศ

ATTA Myanmar & Cambodia Fam Trip 2019 ภายใต้สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) โดยมีการกิจกรรมการส่งเสริมการขายในตลาดต่างประเทศ

พยากรณ์การท่องเที่ยวไทย 2562 ปีหมูที่ไม่หมู

เข้าร่วมการประชุมสมาชิกของ ATTA & THA ณ โรงละครอักษรา King Power รางน้ำ พร้อมหัวข้อการบรรยายจาก ผศ. ธนวรรธน์ พลวิชัย ม.หอการค้าไทย