ATTA Myanmar & Cambodia Fam Trip 2019 กิจกรรมการส่งเสริมการขายในตลาดต่างประเทศ

ATTA Myanmar & Cambodia Fam Trip 2019 ภายใต้สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) โดยมีการกิจกรรมการส่งเสริมการขายในตลาดต่างประเทศ